Sunday, August 19, 2012

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI VE İÇERİĞİ


SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI VE İÇERİĞİ
Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşur ve test usulüne göre yapılır. Alan bilgisi; iktisat, maliye ve hukuk sorularını kapsar.

Eleme sınavının değerlendirmesinde; hukuk yüzde yirmibeş, maliye yüzde yirmibeş, iktisat yüzde yirmi, genel yetenek yüzde yirmi ve genel kültür yüzde on oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır.

Eleme sınavı sonuçları ÖSYM tarafından adaylara tebliğ edilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Eleme sınavını kazananlar yazılı sınava katılma hakkını elde ederler ve bunlara yazılı sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ÖSYM tarafından bildirilir.

Yazılı sınav klasik usule göre yapılır. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanır. Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adaylara tebliğ edilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde ederler ve bunlara mülakatın yapılacağı yer, gün ve saat Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınav aşağıda gösterilen konulardan yapılır. Ancak bunlardan ticaret hukuku ve muhasebe seçimlik konular olup, yalnız birinden sınava girilir.

a) Hukuk grubu:

1) Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku.

2) İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı.

3) Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku.

4) Borçlar hukuku; genel esaslar.

b) Maliye grubu:

1) Maliye teorisi.

2) Maliye politikası.

3) Bütçe.

4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

c) İktisat grubu:

1) İktisat teorisi.

2) Mikro iktisat.

3) Makro iktisat.

4) İktisat politikası.

5) Para-banka-kredi.

ç) Kompozisyon.

d) Seçimlik grup:

1) Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak.

2) Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi.

Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mülakat komisyonu; Sayıştay Başkanının veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, iki üye ve üç uzman denetçi olmak üzere altı kişiden oluşur. Komisyon çalışmalarının her aşamasında toplantı yeter sayısı üye tam sayısıdır.

Mülakattan önce, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel nitelikleri hakkında yeterli bilgi edinme amacıyla adaylara yöneltilecek soruların sayı ve türlerini planlamak, her bir adaya ne kadar konuşma süresi tanınacağını belirlemek ve mülakatın genel yürütme biçimi konusunda ilke kararları almak üzere komisyonca yeteri kadar hazırlık toplantısı yapılır. Bu toplantılarda alınan ilke kararları tutanağa bağlanır ve sınav dokümanları arasında muhafaza edilir.

Hazırlık toplantısı sırasında gerek görülmesi halinde Sayıştay dışından konunun uzmanları komisyona davet edilebilir ve uzmanlıklarından yararlanılabilir.

Kurum Sınavları İçin Kaynak Önerileri


MÜFETTİŞLİK VE UZMANLIK SINAVLARINA
HAZIRLIK KAYNAK DİZİNİ
İKTİSAT BRANŞI
İKTİSADA GİRİŞ ***
ZEYNEL DİNLER
MİKRO İKTİSAT (İKTİSAT 1–2) ***
ZEYNEL DİNLER- ERDAL ÜNSAL
MAKRO İKTİSAT ***
İKTİSAT OKULLARI
ERDAL ÜNSAL, KEMAL YILDIRIM-DOĞAN KAHRAMAN
YÜKSEL BİLGİLİ
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI * (PARA BANKA)
MİSHKİN, AÇIKÖĞRETİM YAYINLARI
ULUSLAR ARASI İKTİSAT *
HALİL SEYİDOĞLU
TÜRKİYE EKONOMİSİ **
HÜSEYİN ŞAHİN,  YAKUP KEPENEK

MALİYE BRANŞI
KAMU MALİYESİ ****
ABDURRAHMAN AKDOĞAN, HALİL NADAROĞLU
MALİYE POLİTİKASI *
ABUZER PINAR, İSMAİL TÜRK
KAMU BÜTÇESİ *
NİHAT EDİZDOĞAN, 5018 SAYILI KANUN
KAMU EKONOMİSİ *
ORHAN ŞENER - SİNAN SÖNMEZ
VERGİ HUKUKU ***
1) MUALLA ÖNCEL- AHMET KUMRULU – NAMİ ÇAĞAN;
2) DOĞAN ŞENYÜZ  - MEHMET YÜCE – ADNAN GERÇEK
TÜRK VERGİ SİSTEMİ **
DOĞAN ŞENYÜZ, ABDURRAHMAN AKDOĞAN

MUHASEBE VE İŞLETME BRANŞI
GENEL MUHASEBE ***
ORHAN SEVİLENGÜL, ERCAN BEYAZITLI (Soru Bankası)
ŞİRKETLER MUHASEBESİ *
YÜKSEL KOÇ YALKIN
TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ *
NALAN AKDOĞAN
MALİYET MUHASEBESİ *
İBRAHİM LAZOL, KAMİL BÜYÜKMİRZA
MALİ TABLOLAR ANALİZİ *
ÖZTİN AKGÜÇ, YÜKSEL KOÇ YALKIN
FİNANSAL YÖNETİM *
ÖZTİN AKGÜÇ
TİCARİ HESAP  (Çözümlü Problem) *
GÜNEY DEVREZ, ERCAN BEYAZITLI

HUKUK BRANŞI
ANAYASA HUKUKU ***
KEMAL GÖZLER, ŞEREF GÖZÜBÜYÜK, Savaş Yayınları
İDARE HUKUKU ***
KEMAL GÖZLER, ŞEREF GÖZÜBÜYÜK, Savaş Yayınları
İDARİ YARGI (Yönetsel Yargı) **
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK, METİN GÜNDAY, Savaş Yayınları
CEZA HUKUKU *
NEVZAT TOROSLU, Savaş Yayınları
CEZA MUHAKEMELERİ HUKUKU *
ERALP ÖZGEN Savaş Yayınları
MEDENİ HUKUK **
TURGUT AKINTÜRK, Savaş Yayınları
BORÇLAR HUKUKU **
TURGUT AKINTÜRK, SEFA REİSOĞLU, Savaş Yayınları
İCRA VE İFLAS HUKUKU **
BAKİ KURU (Küçük Kitap), Savaş Yayınları
ŞİRKETLER HUKUKU *
TEKİNALP-ÇAMLIOĞLU-POROY, Savaş Yayınları
TİCARET HUKUKU **
İkinci Sayfa Yayınları, Savaş Yayınları
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU *
İkinci Sayfa Yayınları, Savaş Yayınları
İŞ HUKUKU *
NURİ ÇELİK

         SORU BANKASI KİTAPLARI
1-      İKTİSAT …CETERUS PARİBUS (Yüksel Bilgili, Çözümlü Sorular, Çıkmış Sorular)
2-      İKTİSAT …ZEYNEL DİNLER
3-      HUKUK …THEMİS YAYINLARI, CİHAN ŞAHİN
4-      KARİYER YAYINLARI KPSS SORU BANKASI
5-      DETAY YAYINLARI KPSS SORU BANKASI
6-      MURAT YAYINLARI KPSS SORU BANKASI
7-      HER ALANLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR MUHAKKAK ÇÖZÜLSÜN
8-      KAMU MALİYESİ, BORÇLANMA VE BÜTÇE  -  AGON YAYINLARI
9-      MUHASEDE – İKİNCİ SAYFA YAYINLARI (Ferhan YILDIZ – Mahmut YILMAZ)
10-  İDARE HUKUKU/ANAYASA HUKUKU  -  İKİNCİ SAYFA YAYINLARI

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Hazırlık

Bu zorlu süreçlere hazırlanan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum...